جدیدترین طرح توجیهی تاسیس شركت كامپيوتری  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس شركت كامپیوتری


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس شركت كامپیوتری      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس شركت كامپیوتری، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسيس شركت كامپیوتری،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس شركت كامپیوتری،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل مو

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه کامپیوتر  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه کامپیوتر


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه کامپیوتر      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس آموزشگاه کامپیوتر، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسيس آموزشگاه کامپیوتر،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس آموزشگاه کامپیوتر،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح ک

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آژانس مسافرتی سیر کودک


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آژانس مسافرتی سیر کودک      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس آژانس مسافرتی سیر کودک، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسيس آژانس مسافرتی سیر کودک،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس آژانس مسافرتی سیر کودک،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه رانندگی  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه رانندگی


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه رانندگی      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس آموزشگاه رانندگی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسيس آموزشگاه رانندگی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس آموزشگاه رانندگی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کار

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه هنرهای تجسمی


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه هنرهای تجسمی      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس آموزشگاه هنرهای تجسمی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسيس آموزشگاه هنرهای تجسمی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس آموزشگاه هنرهای تجسمی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه ساخت گلهای چينی  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه ساخت گلهای چینی


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه ساخت گلهای چینی      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس آموزشگاه ساخت گلهای چینی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسيس آموزشگاه ساخت گلهای چینی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس آموزشگاه ساخت گلهای چینی،فعالیت داشته باشند بسیار

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علوم رايانه  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه علوم رایانه


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه علوم رایانه      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس آموزشگاه علوم رایانه، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسيس آموزشگاه علوم رایانه،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس آموزشگاه علوم رایانه،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواه

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس واحد زود بازده  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس واحد زود بازده


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس واحد زود بازده      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس واحد زود بازده، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسيس واحد زود بازده،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس واحد زود بازده،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل م

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس واحد زود بازده  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس واحد زود بازده


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس واحد زود بازده      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس واحد زود بازده، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسيس واحد زود بازده،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس واحد زود بازده،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل م

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه راهنمايی و رانندگی  

جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسيس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی،فعالیت داشته

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس نخريسی و نساجی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس نخریسی و نساجی


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس نخریسی و نساجی      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس نخریسی و نساجی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تاسيس نخریسی و نساجی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس نخریسی و نساجی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شام

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس شرکت خدمات مشاوره مهندسی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس شرکت خدمات مشاوره مهندسی


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس شرکت خدمات مشاوره مهندسی      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس شرکت خدمات مشاوره مهندسی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه تاسيس شرکت خدمات مشاوره مهندسی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس شرکت خدمات مشاوره مهندسی،فعالیت داشته باشند

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداری  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه حسابداری


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه حسابداری      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس آموزشگاه حسابداری، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تاسيس آموزشگاه حسابداری،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس آموزشگاه حسابداری،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. ای

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس نخريسی و نساجی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس نخریسی و نساجی


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس نخریسی و نساجی      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس نخریسی و نساجی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تاسيس نخریسی و نساجی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس نخریسی و نساجی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شام

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس شرکت خدمات مشاوره مهندسی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس شرکت خدمات مشاوره مهندسی


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس شرکت خدمات مشاوره مهندسی      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس شرکت خدمات مشاوره مهندسی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه تاسيس شرکت خدمات مشاوره مهندسی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس شرکت خدمات مشاوره مهندسی،فعالیت داشته باشند

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداری  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه حسابداری


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسيس آموزشگاه حسابداری      این طرح توجیهی در زمینه تاسيس آموزشگاه حسابداری، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تاسيس آموزشگاه حسابداری،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسيس آموزشگاه حسابداری،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. ای

ادامه مطلب  

تحقیق سلسله قاجار  

تحقیق سلسله قاجار


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان سلسله قاجار،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :ایل قاجار ، از زمان تشكیل سلسله صفویه نام و نشانی داشتند و در كنار سپاه قزلباش ، در ركاب شاه اسماعیل شمشیر می زدند . در عهد شاه عباس كبیر ، اینان عده ای به گرجستان و تعدادی نیز به دو سوی رودخانه گرگان كوچانده شدند . از این طایفه ، آن گروه كه در سمت راست گرگان فعلی یا استر آباد آن روز سكونت داشتند به نام یوخاری باش و آن عده كه در ساحل چپ اقامت كردند

ادامه مطلب  

كارآموزي بررسي سيستم توليد برق در تهران  

كارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران


       كارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهراندر قالب ورد و قابل ویرایش در 106 صفحهفهرستعنوان .......................................................................................................... صفحهمقدمه .......................................................................................................... فصل اول .................................................................................................... بخش اول :................................................................................................... تاریخچه برق در تهران....

ادامه مطلب  

تحقیق آقا محمد خان قاجار  

تحقیق آقا محمد خان قاجار


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان آقا محمد خان قاجار،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :آقا محمد خان قاجار تبار و اطلاعات شخصیآغا محمد خان قاجار. زاده: ۲۷ محرم ۱۱۵۵ هجری قمری برابر با ۲۷ خرداد ماه ۱۱۲۱ خورشیدی و ۱۷ ژوئن ۱۷۴۲ میلادی در دشت اشرفی در میانه راه ساری به گرگان؛تاجگذاری: ۱۵ ربیع الثانی ۱۱۹۵ هجری قمری برابر با ۱ فروردین ماه ۱۱۶۱ خورشیدی و ۲۱ مارس ۱۷۸۲ میلادی در ساری؛مرگ: ۲۱ ذی الحجه ۱۲۱۱ هجری قمری برابر ۲۷ ار

ادامه مطلب  

دانلود مقاله آقا محمد خان قاجار 16ص  

دانلود مقاله آقا محمد خان قاجار 16ص


شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (آقا محمد خان قاجار 16ص) را تهیه فرمایید.
نوع فایل : word (..DOC) - شامل 16 صفحه
قسمتی از متن :
 
‏2
‏آقا محمد خان قاجار
‏آقا محمد خان قاجار بسیار سنگدل و بیرحم و كینه‌توز و انتقامجو‏ ‏ ‏بود ‏ و‏ ‏برای‏ ‏رسیدن به مقام سلطنت از هیچ عمل پست و شرم‏ ‏‌آ‏ ‏ ‏ ‏وری استنكاف نكرد از جمله رفتار ظالمانه و شنیع وی با لطف‌علی‌خان زند و قتل و یا كور كرد

ادامه مطلب  

تحقیق سنت و مدرنيته تاريخ و قاجار  

تحقیق سنت و مدرنیته تاریخ و قاجار


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان سنت و مدرنیته  تاریخ و قاجار،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :تاریخ عبارتست از تلاش در بازسازی و فهم گذشته.تاریخ عبارتست از ایجاد و پرورش استعداد ، قوه تجزیه و تحلیل تحولات گذشته و این موضوع انقلاب یا یك حركت اجتماعی  خیزش سیاسی ، بروز جنگ ، پیروزی یا شكست نظامی، تهاجم و بحران ، سقوط یك سلسله و به قدرت رسیدن حكومت و نظامی دیگر چه تأثیری به اقتصاد و پارامترهای اقتصادی

ادامه مطلب  

تحقیق درباره تاریخ قاجار  

تحقیق درباره تاریخ قاجار


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:10  قسمتی از متن فایل دانلودی:قاجار نام دودمانی است که از ۱۷۹۴ تا ۱۹۲۵ بر ایران فرمان راند.قاجارها قبیله‌ای از ترکمان‌های منطقه استرآباد (گرگان) بودند.ایشان تبار خود را به کسی به نام قاجار نویان می‌رساندند که از سرداران چنگیز بود. نام این قب

ادامه مطلب  

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی  

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، فرایند تحلیل سلسله مراتبیبخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :پیشگفتاریکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .انواع حالت های تصمیم گیریاصول فرایند تحلیل سلسله مراتبیاصل 1. ش

ادامه مطلب  

تحقیق موسیقی در زمان قاجار  

تحقیق موسیقی در زمان قاجار


دانلود تحقیق با عنوان موسیقی در زمان قاجار،بخشی از متنِ این تحقیق :مقدمه بشر با درك زیبایی از طبیعت الهام گرفت و با تقلید اشكال و آهنگهای طبیعی و انعكاس این آثار، هنر را كه یكی از عوامل مهم ابزار احساسات و بیان زیبائی است به وجود آورد و آن را به صورتهای گوناگون منعكس شود. غم و شادی و عواطف و احساسات انسانی مفاهیم واحدی است، اختلاف در طرز بیان و توصیف آن است. افلاطون در تعریف موسیقی گوید: «موسیقی یك نامو

ادامه مطلب  

تحقیق زندگی نامه ناصرالدین شاه قاجار  

تحقیق زندگی نامه ناصرالدین شاه قاجار


دانلود تحقیق با عنوان زندگی نامه ناصرالدین شاه قاجار،بخشی از متنِ این تحقیق :ناصرالدین‌شاه قاجار (۲۵ تیر ۱۲۱۰ - ۱۱ اردیبهشت ۱۲۷۵)، معروف به «سلطان صاحبقران» و بعد «شاه شهید»، چهارمین شاه از دودمان قاجار ایران بود. وی طولانی‌ترین مدت شاهی را در میان دودمان قاجار دارا است. وی اولین شاه ایرانی بود که خاطرات خود را منتشر کرد. او را پیش از پادشاهی ناصرالدین میرزا می‌خواندند.زندگی

ادامه مطلب  

تحقیق پيوند نژاد تركمن و قاجار  

تحقیق پیوند نژاد تركمن و قاجار


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان ناصرالدین شاه و تركمن ( تنبیه سرخس 1267 ) 1851 م،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :این لشكر كشی آن چنان كه از اهداف آن بود برای ایران عایدی نداشت .وسرخس نیز فتح نشد و این عدم توفیق را به واسطه بروز بعضی مشكلات جوی وسیاسی منطقه دانسته اند گر چه می توانستند با كمی جرات به خرج ذادند كل تركستان را فتح كنند ویا روشی بكار برند تا كل تركمن به طرف قاجار  برگردند چرا كه خان خوارزم نیز ان جار

ادامه مطلب  

تـحـقیـق معماری ایران در زمان قاجار و پهلوی  

تـحـقیـق معماری ایران در زمان قاجار و پهلوی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان معماری ایران در زمان قاجار و پهلوی،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : معماری قاجار پهلویمعماری ایران از اواخر دوره قاجار و شروع دوره پهلوی دچار هرج و مرج و آشفتگی شد در این دوران ما شاهد احداث همزمان ساختمانهایی هستیم كه هر كدام بیانگر یكی از مكاتب فكری دوره هایی مشخص از تاریخ ایران هستند :كاخ مرمر به تقلید از معماری سنتی و عمارت شهربانی كل كشور به تقلید از تخت ج

ادامه مطلب  

تحقیق تاريخ قاجار  

تحقیق تاریخ قاجار


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تاریخ قاجار،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :پسر حاجى علیقلى خان سردار اسعد پسر حسینقلى خان ایلخانى بختیارى. پس از فتح تهران به دست احرار در سال 1327 هجرى به همراهى یفرم خان مجاهد معروف براى سركوبى اشرار اردبیل به ریاست اردوى سیار نامزد گردید و در آن سفر خدمت نمایانى نمود و از عهدة خدمت خود به خوبى برآمد و از همین جهت بود كه قدرى محبوبیت پیدا كرد. (احیا الملك(شیخ محمد خانشیخ محمد خان احیا ال

ادامه مطلب  

تحقیق وضعيت زنان در دوره قاجار  

تحقیق وضعیت زنان در دوره قاجار


دانلود تحقیق با عنوان وضعیت زن در دوره قاجار،بخشی از متنِ این تحقیق :مورخان دوره قاجار بیشتر به شرح حوادث سیاسی  یا شیوه زندگانی شاهان و رجال پرداخته اند و علاقه ای  به تبیین زندگی اجتماعی مردم كه زنان نیمی از آنها بوده اند نشان نداده اند  از این رو در لابه لای  تالیف های خود به صورت پراكنده  و غیر مستقیم  به مسائل اجتماعی مردم اشاره كرده اند و چون اكثر مورخان به دربار وابسته بوده اند&nbs

ادامه مطلب  

تحقیق بررسی مختصر علل عقب ماندگی تمدن اسلامی ایران در دوره قاجار و پهلوی  

تحقیق بررسی مختصر علل عقب ماندگی تمدن اسلامی ایران در دوره قاجار و پهلوی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان بررسی مختصر علل عقب ماندگی تمدن اسلامی ایران در دوره قاجار و پهلوی،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمه :به طوری که تاریخ شهادت می دهد ، ما ایرانیان در طول زندگانی چندین هزار ساله خود با ملل و اقوام گوناگون عالم ، به اقتضای عوامل تاریخی گاهی روابط دوستانه و گاهی روابط خسمانه داشته ایم . یک سلسله افکار و عقاید در اثر روابط از دیگران

ادامه مطلب  

پاورپوینت تاسیس سلسله قاجار  

پاورپوینت تاسيس سلسله قاجار


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت تاسيس سلسله قاجار می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستتاسيس سلسله قاجارمقدمهمرگ اقا محمدخانمطلب اضافهپادشاهی فتحعلی شاهروابط ایران و اروپا و جنگ های ایران و روسیهروابط با فرانسهتجاوز نظامی روسیه به ایرانتصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  

پاورپوینت تاسیس سلسله قاجار  

پاورپوینت تاسيس سلسله قاجار


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت تاسيس سلسله قاجار می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستتاسيس سلسله قاجارمقدمهمرگ اقا محمدخانمطلب اضافهپادشاهی فتحعلی شاهروابط ایران و اروپا و جنگ های ایران و روسیهروابط با فرانسهتجاوز نظامی روسیه به ایرانتصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  

تحقیق پیشینه دوره ی قاجار  

تحقیق پیشینه دوره ی قاجار


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان پیشینه دوره ی قاجار،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :پیشینه (دوره ی قاجاریه)محبوبی اردکانی در کتاب «تاریخ موسسات تمدنی جدید» ، در مورد تأسیس دارالفنون در دوره ی قاجاریه می نویسد:«نام مدرسه ای که به فرمان امیرکبیرتأسیس شد دارالفنون بود و این نام بالصراحه در روزنامه وقایع اتفاقیه مکرر دیده می شود ولی خود امیرکبیر در نامه ای که برای استخدام معلم به (جان داود) نوشته است آن ر

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد ناصرالدین شاه قاجار  

تحقیق در مورد ناصرالدین شاه قاجار


دانلود تحقیق با عنوان ناصرالدین شاه قاجار،بخشی از متنِ این تحقیق :زندگیوی در سال ۱۲۱۰ هجری شمسی در تبریز بدنیا آمد. مادر او مهد علیا نام داشت. خبر درگذشت پدرش محمدشاه را در سال ۱۲۲۸ هجری شمسی هنگامی که در تبریز بود شنید، سپس به یاری امیرکبیر به پادشاهی رسید و بر تخت طاووس نشست.ناصرالدین شاه برای بازپس‌گیری مناطق شرقی ایران، به‌ویژه منطقه هرات کوشش کرد ولی پس از تهدید و حمله بریتانیا به بوشهر

ادامه مطلب  

تحقیق در موردشرکت کارخانجات پارس الکتریک،سهامی عام  

تحقیق در موردشرکت کارخانجات پارس الکتریک،سهامی عام


47 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیق  شركت كارخانجات لوازم خانگی پارس به منظور ساخت وتهیه وتوزیع وفروش انواع محصولات ولوازم خانگی در تاریخ 6/2/1345 به ثبت رسیده وكارخانه وتاسيسات آن در شهر صنعتی البرز قزوین احداث و به همت مهندسین و كارگران ایران در سال 1359 به بهره برداری رسید.طی دوران فعالیت شركت پس از انقلاب تركیب

ادامه مطلب  

طرح توجیهی تولید شیلنگ های فشار قوی  

طرح توجیهی تولید شیلنگ های فشار قوی


در این طرح به بررسی تولید شیلنگ های فشار قوی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین

ادامه مطلب  

طرح توجیهی تولید سیم خاردار  

طرح توجیهی تولید سیم خاردار


در این طرح به بررسی تولید سیم خاردار پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از ج

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار  

پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار


پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار  15اسلاید بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی  (M.A/ M.S c) بیان مسئلهدر دوره های مختلف تاریخ ایران بعد از اسلام، زن‌ها هیچگاه به صورت رسمی و مستقیم در امور سیاسی دخالت نداشته‌اند، مگر در مواردی استثنایی که زنان پا

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار  

پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار


پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار  15اسلاید بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی  (M.A/ M.S c) بیان مسئلهدر دوره های مختلف تاریخ ایران بعد از اسلام، زن‌ها هیچگاه به صورت رسمی و مستقیم در امور سیاسی دخالت نداشته‌اند، مگر در مواردی استثنایی که زنان پادشاه ی

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار  

پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار


پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار  15اسلاید بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی  (M.A/ M.S c) بیان مسئلهدر دوره های مختلف تاریخ ایران بعد از اسلام، زن‌ها هیچگاه به صورت رسمی و مستقیم در امور سیاسی دخالت نداشته‌اند، مگر در مواردی استثنایی که زنان پا

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار  

پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار


پاورپوینت بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار  15اسلاید بررسی مقایسه ای جایگاه و نقش سیاسی زنان در دوره صفویه و قاجار کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی  (M.A/ M.S c) بیان مسئلهدر دوره های مختلف تاریخ ایران بعد از اسلام، زن‌ها هیچگاه به صورت رسمی و مستقیم در امور سیاسی دخالت نداشته‌اند، مگر در مواردی استثنایی که زنان پادشاه ی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمد شاه  

پاورپوینت درس اول تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمد شاه


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 38 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس اوّل حکومت قاجار از آقا محمّد خان تا محمّد شاه در این درس ابتدا با شکل گیری سلسلة قاجار و سپس با جنگ های ایران و روس و پیامدهای آن آشنا می شوید. تداوم تلاش های استعمارگران، و جنگ هرات، از دیگر موضوع های این درس است.((معاهدة ارزنهَ الروم))

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمد شاه  

پاورپوینت درس اول تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمد شاه


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 38 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس اوّل حکومت قاجار از آقا محمّد خان تا محمّد شاه در این درس ابتدا با شکل گیری سلسلة قاجار و سپس با جنگ های ایران و روس و پیامدهای آن آشنا می شوید. تداوم تلاش های استعمارگران، و جنگ هرات، از دیگر موضوع های این درس است.((معاهدة ارزنهَ الروم))

ادامه مطلب  

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر توليد و تركيب شير درگاو  

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر تولید و تركیب شیر درگاو


پاورپوینت سمینار  عوامل موثر بر تولید و تركیب شیر درگاو 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1